Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

Проекти документів для обговорення

 

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчого з’їзду аудиторів України

Протокол від __________ 2018р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності Ради Аудиторської палати України (далі – Ради АПУ) у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) та Статуту Аудиторської палати України.

1.2. Рада АПУ  є постійно діючим колегіальним органом управління Аудиторської палати України (далі – АПУ), який представляє інтереси членів АПУ у період між з'їздами аудиторів України.

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АПУ

2.1. Рада АПУ має наступні повноваження:

2.1.1. приймає рішення від імені АПУ;

2.1.2. розглядає питання, пов’язані з контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2.1.3. регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження аудиторської діяльності;

2.1.4. приймає рішення з питань дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2.1.5. приймає рішення з питань безперервного навчання аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2.1.6. бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

2.1.7. узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань;

2.1.8. представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

2.1.9. забезпечує захист професійних прав аудиторів;

2.1.10. забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України.

 

3. ЧЛЕНИ РАДИ АПУ

3.1. Загальна кількість членів Ради АПУ становить 11 осіб.

3.2. Строк повноважень членів Ради АПУ становить п’ять років.

 Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради АПУ більше двох строків.

Не можуть обиратися до складу Ради АПУ особи, які два і більше строків були членами Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

Не можуть бути делеговані до складу Ради АПУ члени Ради АПУ, з вини яких відбулися порушення, що стали причиною скликання Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю позачергового з'їзду аудиторів відповідно до положень частини 7 статті 15 Закону.

3.3. Рада АПУ обирається членами АПУ на з'їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років.

3.4. Члени Ради АПУ виконують свої обов'язки на громадських засадах.

У межах кошторису АПУ членам Ради АПУ можуть бути оплачені витрати часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), відшкодовані транспортні витрати та витрати на проживання, пов'язані з участю у роботі Ради АПУ та виконанням її завдань.

3.5. На членів Ради АПУ поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

3.6. Члени Ради АПУ повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов'язків, передбачених Законом.

3.7.Повноваження члена Ради АПУ достроково припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про складення повноважень члена Ради АПУ;

2) виключення з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3) систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;

4) за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;

5) смерті.

3.8. Повноваження члена Ради АПУ не можуть передаватися іншим особам.

3.9. Члени Ради АПУ мають право:

-  вносити питання на порядок денний засідань Ради АПУ, пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях Ради АПУ;

-  приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради АПУ;

-  брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування;

-  користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов'язків члена Ради АПУ;

-  інші права на підставі відповідних рішень  Ради АПУ в межах Закону.

3.10. Члени Ради АПУ зобов'язані:

-  додержуватися Конституції України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Аудиторської палати України, рішень з’їзду аудиторів України, рішень Ради АПУ, вимог цього Положення;

-  бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;

-  бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі Ради АПУ;

-  члени Ради АПУ мають інші обов'язки на підставі відповідних рішень Ради АПУ.

3.11. Рада АПУ на своїх засіданнях у разі необхідності може заслуховувати члена Ради АПУ про виконання ним своїх повноважень та окремих доручень Ради АПУ.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ ТА ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ

МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ

4.1. Формою роботи Ради АПУ є засідання. Рада АПУ здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на чергових та позачергових засіданнях.

4.2. Чергові засідання Ради АПУ проводяться один раз на місяць, як правило, в останній четвер місяця. У серпні чергові засідання Ради АПУ не проводяться.

4.3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють або суттєво ускладнюють можливість взяти участь у черговому засіданні Ради АПУ понад половини членів Ради АПУ від загальної кількості членів Ради АПУ, Головою АПУ за письмовим завчасним погодженням із членами Ради АПУ може бути прийняте рішення про перенесення дати та/або часу та/або місця чергового засідання Ради АПУ.

4.4. Про розпорядження Голови АПУ щодо перенесення дати, та/або часу, та/або місця чергового засідання Ради АПУ Секретаріат АПУ зобов’язаний письмово поінформувати всіх членів Ради АПУ не пізніше двох календарних днів до дати чергового засідання Ради АПУ із зазначенням причин такого перенесення.

4.5. Позачергові засідання Ради АПУ скликаються в разі потреби Головою АПУ, за поданням не менше як п’яти членів Ради АПУ або за рішенням Голови АПУ.

4.6. Про розпорядження Голови АПУ щодо проведення позачергового засідання Ради АПУ із зазначенням його дати, часу та місця проведення Секретаріат АПУ зобов’язаний письмово поінформувати кожного члена Ради АПУ не пізніше трьох календарних днів до дати позачергового засідання Ради АПУ з наданням проекту порядку денного, проектів рішень з кожного питання порядку денного та матеріалів для розгляду по суті щодо кожного питання порядку денного позачергового засідання Ради АПУ.

4.7. Проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ визначається в робочому порядку Головою АПУ виходячи із прийнятих рішень Ради АПУ, пропозицій членів Ради АПУ, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Виконавчого директора АПУ, голови Комітету  з контролю якості  аудиторських послуг, голів  комісій  АПУ тощо.

4.8. Доповідачі з питань порядку денного чергового засідання Ради АПУ не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати чергового засідання Ради АПУ передають до Секретаріату АПУ в письмовому та/або електронному вигляді проекти рішень з відповідних питань, проекти документів, підготовлених для затвердження Радою АПУ, інші матеріали, які є достатніми для розгляду членами Ради АПУ питання по суті.

4.9. Секретаріат АПУ не пізніше ніж за сім календарних днів до чергового засідання Ради АПУ надсилає кожному члену Ради АПУ матеріали до чергового засідання Ради АПУ, а саме: проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ із зазначенням його дати, часу та місця проведення, проекти рішень з усіх питань порядку денного, проекти документів, підготовлених для затвердження Радою АПУ, інші матеріали, які є достатніми для розгляду членами Ради АПУ питання по суті.

4.10. Члени Ради АПУ, які мають зауваження та/або пропозиції до будь-якої частини матеріалів будь-якого питання порядку денного чергового засідання Ради АПУ, не пізніше ніж за три календарні дні до дати чергового засідання Ради АПУ подають свої зауваження та/або пропозиції до Секретаріату АПУ будь-яким зручним для члена Ради АПУ способом. Секретаріат АПУ зобов’язаний у день отримання від члена Ради АПУ таких зауважень та/або пропозицій надіслати  всім іншим членам Ради АПУ такі зауваження та/або пропозиції.

4.11. Секретаріатом АПУ здійснюється правова експертиза проектів рішень Ради АПУ, яка додається до матеріалів з питань що розглядається та надається членам Ради АПУ.

4.12. Засідання Ради АПУ проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Ради АПУ. У разі необхідності рішення з окремих питань можуть прийматися  шляхом письмового (електронного) опитування або в інший спосіб, що дозволяє фіксувати волевиявлення членів Ради АПУ, в порядку, що встановлюється Радою АПУ.

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

5.1. У засіданнях Ради АПУ беруть участь Голова АПУ, члени Ради АПУ, члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю (як спостерігачі з правом дорадчого голосу), Виконавчий директор АПУ та Голова комітету з контролю якості (з правом дорадчого голосу), та інші особи, які можуть бути запрошені (без права голосу) для розгляду окремих питань порядку денного засідання АПУ, уповноважений представник від Секретаріату АПУ (без права голосу) для ведення аудіо- , відео – фіксації та ведення протоколу.

5.2. Рішення Ради АПУ, прийняті нею в межах виконання делегованих повноважень, може бути переглянуто Радою нагляду за аудиторською діяльністю та у разі обґрунтування доцільності скасовано.

5.3. Засідання Ради АПУ є правомочним (кворум є наявним), якщо на ньому особисто присутні члени Ради АПУ в кількості більше як половина загальної кількості членів Ради АПУ, а саме не менше 6 осіб.

5.4. У разі відсутності кворуму після закінчення 20 хвилин від установленого часу початку чергового засідання та не оголошення Головою АПУ засідання Ради АПУ відкритим з причини відсутності кворуму, присутні члени АПУ, але в кількості не менше 5 осіб, можуть ініціювати прийняття рішень Ради АПУ з окремих питань порядку денного, які не потребують обговорення, шляхом письмового опитування членів Ради АПУ.

5.5. Головує на засіданнях Ради АПУ Голова АПУ. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував Голова АПУ. У разі відсутності  Голови АПУ засідання Ради АПУ проводить головуючий, обраний з числа членів Ради АПУ.

5.6. Загальна тривалість засідання Ради АПУ (з урахуванням часу можливих перерв) – чотири години. У разі якщо тривалість засідання перевищує чотири години, рішення про продовження засідання Ради АПУ приймається голосуванням.

5.7. Час для доповіді з питання порядку денного на засіданнях Ради АПУ надається в межах 15 хвилин, для співдоповідей і виступів при обговоренні – до 3 хвилин, для довідок – до 2 хвилин. За потреби головуючий на засіданні Ради АПУ може узгодити іншу тривалість часу для доповідей/співдоповідей/виступів/довідок через прийняття рішення голосуванням членів Ради АПУ.

5.8. Голова АПУ на засіданні Ради АПУ (або обраний головуючий):

5.8.1. відкриває та веде засідання Ради АПУ за наявності кворуму;

5.8.2. оголошує голосування членів Ради АПУ щодо включення питань до порядку денного засідання Ради АПУ;

5.8.3. проводить засідання Ради АПУ, спрямовуючи роботу членів Ради АПУ та інших учасників засідання Ради АПУ на забезпечення повного, всебічного й об'єктивного розгляду всіх питань порядку денного засідання Ради АПУ та прийняття виважених і змістовних рішень Ради АПУ з усіх питань, включених до порядку денного засідання Ради АПУ;

5.8.4. інформує членів Ради АПУ про осіб, присутніх на засіданні Ради АПУ;

5.8.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, довідки;

5.8.6. забезпечує присутнім членам Ради АПУ рівні можливості для участі в обговоренні питань порядку денного на засіданні Ради АПУ;

5.8.7. ставить питання на голосування;

5.8.8. оголошує результати голосування з кожного питання порядку денного щодо кожного внесеного на голосування проекту рішення безпосередньо після закінчення голосування щодо такого проекту рішення;

5.8.9. оголошує про прийняте Радою АПУ рішення з кожного питання порядку денного безпосередньо після оголошення результатів голосування з такого питання порядку денного;

5.8.10. забезпечує дотримання вимог цього Положення всіма присутніми на засіданні Ради АПУ;

5.8.11 закриває засідання Ради АПУ за умов вичерпання порядку денного засідання Ради АПУ або встановленої цим Положенням загальної тривалості засідання Ради АПУ (з урахуванням можливих рішень про продовження засідання Ради АПУ, прийнятих безпосередньо на самому засіданні Ради АПУ), або встановлення факту відсутності кворуму безпосередньо під час засідання Ради АПУ та інших випадках, передбачених цим Положенням;

5.8.12. здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

5.9. Члени Ради АПУ беруть участь у засіданнях Ради АПУ та голосують на них особисто.

5.10. Уповноважений представник від Секретаріату АПУ здійснює повний аудіо та відео запис (від моменту оголошення засідання Ради АПУ відкритим до моменту оголошення засідання Ради АПУ закритим) кожного засідання Ради АПУ, забезпечує належний рівень якості такого запису та веде протокол засідання Ради АПУ. Секретаріат АПУ забезпечує належне зберігання матеріальних носіїв з аудіо-, відеозаписами кожного засідання Ради АПУ протягом 1095 днів з дати проведення відповідного засідання Ради АПУ.

5.11. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених Законом та Статутом АПУ.

5.12. Порядок денний засідання Ради АПУзатверджується рішенням Ради АПУ після оголошення Головою АПУ(або головуючим) засідання Ради АПУ відкритим.

5.13. У разі виникнення обставин, за яких виважене та обґрунтоване рішення Ради АПУ з питання, включеного до порядку денного засідання Ради АПУ, не може бути прийняте на даному засіданні, питання знімається з розгляду на такому засіданні Ради АПУ на основі відповідного рішення, прийнятого на засіданні Ради АПУ. Розгляд такого питання за відповідним окремим рішенням Ради АПУ може бути перенесений на одне із наступних чергових засідань Ради АПУ або може бути внесений на окреме позачергове засідання Ради АПУ.

5.14. Обставинами, які зумовлюють можливість зняття з розгляду окремого питання, включеного до порядку денного засідання Ради АПУ, є:

5.14.1. відсутність доповідача на момент початку розгляду відповідного питання порядку денного в приміщенні, в якому відбувається засідання Ради АПУ;

5.14.2. недостатність наявних у членів Ради АПУ матеріалів або часу для опрацювання таких матеріалів членами Ради АПУ для прийняття виваженого та змістовного рішення;

5.14.3. необхідність залучення експертів для дослідження та оцінки наявних матеріалів;

5.14.4. необхідність залучення до участі в розгляді питання третіх осіб;

5.14.5. інші обставини, що перешкоджають повному, всебічному та об’єктивному розгляду питання і суттєво ускладнюють прийняття виваженого та змістовного рішення Ради АПУ.

5.15. Розгляд кожного питання, включеного до порядку денного на засіданні Ради АПУ, розпочинається з виступу доповідача, який у межах відведеного часу доповідає по суті питання.

5.16. Доповідач зобов'язаний у визначений цим Положенням час викласти зміст питання та навести мотиви, які були покладені в основу запропонованого проектурішення.

5.17. Усім присутнім на засіданні членам Ради АПУ, які бажають взяти участь в обговоренні відповідного питання порядку денного або висловитися з мотивів голосування з такого питання, Голова АПУ (або головуючий) зобов’язаний забезпечити таку можливість з дотриманням відведеного цим Положенням ліміту часу.

5.18. Після закінчення обговорення кожного окремого питання порядку денного Голова АПУ(або головуючий) оголошує про закінчення процедури розгляду питання і пропонує присутнім на засіданні членам Ради АПУ визначитися щодо такого питання голосуванням.

5.19. Рішення Ради АПУ з усіх питань порядку денного приймаються на засіданнях Ради АПУ відкритим голосуванням, якщо Радою АПУ не прийнято рішення щодо іншого порядку голосування щодо окремого питання порядку денного безпосередньо на засіданні Ради АПУ.

5.20. Голова АПУ(або головуючий) на засіданнях Ради АПУ під час встановлення результатів голосування з кожного окремого питання порядку денного, внесеного на засідання Ради АПУ, зобов’язаний брати до уваги результати волевиявлення виключно тих членів Ради АПУ, які були присутні в приміщенні (в якому відбувалося засідання Ради АПУ) безпосередньо під час голосування з такого окремого питання порядку денного. Голосування членів Ради АПУ через представників (за довіреностями, дорученнями та будь-якими іншими документами) не допускається та не береться головуючим до уваги при встановленні результатів голосування з питань порядку денного.

 

6. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ АПУ

6.1. Засідання Ради АПУ протоколюється. Протокол засідання Ради АПУ веде уповноважений представник Секретаріату АПУ, до посадових обов’язків якого віднесено ведення протоколу засідання Ради АПУ.

6.2. У протоколі засідання Ради АПУ в обов’язковому порядку зазначаються:

–        дата, час і місце проведення засідання;

–        склад присутніх і відсутніх членів Ради АПУ;

–        прізвища та посади осіб, запрошених на засідання Ради АПУ в тому числі, для участі в розгляді окремих питань;

–        затверджений порядок денний засідання Ради АПУ;

–        короткий зміст доповідей та виступів учасників засідання;

–        посилання на факти та/або обставини, які учасники засідання просили зафіксувати у протоколі;

–        поіменні результати голосування з кожного питання порядку денного;

–        прийняті рішення з кожного питання порядку денного.

6.3. Протокол засідання Ради АПУ має бути складений з урахуванням вимог пункту 6.2. цього Положення, повністю оформлений уповноваженим представником Секретаріату АПУ та підписаний Головою АПУ,  не пізніше семи календарних днів з дати відповідного засідання Ради АПУ.

6.4. Не пізніше восьми календарних днів після дати засідання Ради АПУ Секретаріат АПУ направляє членам Ради АПУ (за їх вимогою) копію протоколу засідання Ради АПУ із засвідченням такої копії із зазначенням дати.

6.5. У разі, якщо член Ради АПУ вважає, що між текстом отриманої ним копії протоколузасідання Ради АПУ, з одного боку, та текстами рішень, прийнятих на засіданні Ради АПУ, результатами голосування, обставинами та порядком проведення самого засідання Ради АПУ, з іншого боку, існують невідповідності, такий член Ради АПУ негайно письмово інформує Голову АПУ про виявлені ним невідповідності.

6.6. Голова АПУ зобов’язаний забезпечити впродовж п’яти календарних днів з’ясування фактів та обставин, пов’язаних із можливим існуванням невідповідностей, та доповісти членам Ради АПУ про результати проведеної перевірки і вжиті ним відповідні заходи на найближчому засіданні Ради АПУ.

6.7. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях Ради АПУ, здійснює Голова АПУ.

6.8. Голова АПУ на початку кожного засідання Ради АПУ зобов’язаний інформувати її членів про поточний стан виконання рішень Ради АПУ, прийнятих на попередніх засіданнях

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ АПУ РІШЕНЬ РАДИ АПУ ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАБРАННЯ НИМИ ЧИННОСТІ

7.1. Рішення Ради АПУ підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет.

7.2. Порядок набрання чинності рішенням Ради АПУ, яке не підлягає оприлюдненню, визначається в тексті такого рішення Ради АПУ.

7.3. Рішення Ради АПУ оформлюються та підписуються Головою АПУ (або головуючим на засіданні, на якому були прийняті рішення)не пізніше 10 календарних днів з дати відповідного засідання Ради АПУ.

7.4. Рішення Ради АПУ складається з таких структурних елементів: назва, вступна частина, зміст, додатки (у разі наявності), інформація про наявність викладеної письмово окремої думки члена/членів Ради АПУ, підпис Голови АПУ. Рішення Ради АПУ має такі реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дату прийняття.

7.5. Назва рішення повинна бути лаконічною та має відображати його основний зміст. Вступна частина рішення Ради АПУ складається зі слів «Рада Аудиторської палати України вирішила:». У разі потреби перед цими словами може зазначатися мета прийняття рішення Радою АПУ або посилання на акт законодавства, на виконання якого вона спрямована, тощо.

7.6. Зміст рішень Ради АПУ має бути викладений офіційно-діловим стилем із дотриманням норм державної мови. Вживані у тексті рішення Ради АПУ терміни мають застосовуватися в одному значенні та не допускати різного тлумачення. Речення повинні бути стислими, простими і доступними за змістом.

7.7. За формою викладу рішення Ради АПУ складається з пунктів. Пункт містить завершенеположення і може мати підпункти, а підпункти – абзаци. Пункти, а в разі потребиабзаци, нумеруються. У разі потреби весь текст рішення АПУ може бути поділений на розділи та підрозділи. Розділи мають заголовки і нумеруються.

7.8. Прийняті на засіданні Ради АПУ рішення, які підлягають оприлюдненню, після їх підписання Головою Ради АПУ оприлюднюються шляхом розміщенняна офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет.

7.9. Прийняті на засіданні Ради АПУ рішення Ради АПУ набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо в рішенні Ради АПУ не встановлено більш пізній термін набрання ним чинності.

7.10. Рішення Ради АПУ, які обмежують чи порушують права суб'єктів аудиторської діяльності, можуть бути оскаржені до Ради нагляду за аудиторською діяльністю  або до суду.

 

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОЛОЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

8.1. Положення «Про Раду Аудиторської палати України» та будь-які зміни до нього затверджуються рішенням З’їзду аудиторів України.

ПРОЕКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
установчого з’їзду аудиторів України

14 липня 2018 року                                                                                       м. Київ

 1. Вітальне слово.
 2. Інформація щодо діяльності Організаційного комітету з підготовки установчого з’їзду аудиторів України.
 3. Інформація про кількість аудиторів, що зареєструвалися для участі у роботі Установчого з’їзду аудиторів України.
 4. Інформація про лічильну комісію та про секретаря Установчого з’їзду аудиторів України.
 5. Про затвердження Регламенту Установчого з’їзду аудиторів України.
 6. Обрання голови Установчого з’їзду аудиторів України.
 7. Обрання членів Ради Аудиторської палати України, Виконавчого директора Аудиторської палати України, голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг.
 8. Про затвердження Статуту Аудиторської палати України.
 9. Про затвердження Положення про Раду Аудиторської палати України.
 10.  Про затвердження Положення про Секретаріат Аудиторської палати України;
 11. Про затвердження Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України.
 12. Оголошення  протоколу лічильної комісії про результати голосування з обрання складу Ради Аудиторської палати України, Виконавчого директора Аудиторської палати України, голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг.
 13.  Обрання Голови Аудиторської палати України.
 14. Про створення комісії з прийому-передачі справ, майна і коштів від діючої Аудиторської палати України до сфери управління Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 

                                    ____________________________________

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчого з’їзду аудиторів України

Протокол від ___ липня 2018р.

 

РЕГЛАМЕНТ
установчого з’їзду аудиторів України

 

1.      Загальні положення

1.1.            Цей Регламент визначає порядок підготовки та проведення Установчого з’їзду аудиторів України (далі – установчий з’їзд), розгляду питань та прийняття ним рішень, а також інші питання процедурної діяльності установчого з’їзду.

1.2.            Установчий з’їзд відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) проводиться з метою створення Аудиторської палати України (далі – АПУ).

1.3.            Здійснення організаційних заходів щодо скликання установчого з'їзду аудиторів України покладається на Організаційний комітет з проведення установчого з'їзду аудиторів (далі – Оргкомітет).

1.4.            Проведення з’їзду є відкритим.

1.5.            З'їзд приймає рішення, що є обов'язковими для всіх аудиторів України.

1.6.            Установчий з’їзд відкриває і головує до обрання голови установчого з’їзду аудиторів України Голова діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України, або у разі відсутності Голови за поважних причин, інший член Оргкомітету (далі –Головуючий).

1.7.            Повноваження головуючого припиняються після обрання голови установчого з’їзду.

2.      Повноваження установчого з’їзду

2.1.            На установчому з’їзді затверджується Статут АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Секретаріат АПУ, Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України, обирається персональний склад Ради АПУ, Голова АПУ (з числа членів Ради АПУ), Виконавчий директор АПУ, Голова комітету з контролю якості аудиторських послуг.

2.2.            На установчому з’їзді вирішуються інші питання, пов’язані зі створенням АПУ та організацією її роботи.

3.      Делегати установчого з’їзду

3.1.            Делегатами установчого з’їзду є аудитори України, які мають чинний на момент проведення установчого з’їзду сертифікат аудитора.

3.2.            Право голосу на установчому з’їзді мають делегати, які зареєструвались для участі в установчому з’їзді та отримали мандати і бюлетені для голосування.

3.3.            Делегати особисто беруть участь в установчому з’їзді. Право делегування свого голосу іншій особі на установчому з’їзді Законом не передбачено.

4.      Підготовка роботи з’їзду

4.1.            Установчий з’їзд вважається правочинним за умови участі в його роботі не менше 20 відсотків загальної кількості делегатів з’їзду. У разі відсутності кворуму з’їзд визнається таким, що не відбувся. Протягом 30 календарних днів від призначеної дати проведення з’їзду, що не відбувся, Організаційний комітет з проведення установчого з’їзду аудиторів у порядку, визначеному Законом, приймає повторно рішення про проведення установчого з’їзду.

4.2.            Для визначення наявності кворуму для роботи установчого з’їзду Оргкомітет перед його початком організовує реєстрацію делегатів, призначає групу з реєстрації та керівника групи з реєстрації з числа працівників Секретаріату діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України, доручає Секретаріату АПУ проводити акредитацію та видавати акредитаційні картки засобам масової інформації (далі – ЗМІ), зареєстрованим в установленому законом порядку за поданням ЗМІ або окремим журналістам за особистою заявою за умови підтвердження ними фахової належності..

4.3.            Реєстрація делегатів установчого з’їзду здійснюється згідно із списком аудиторів, які мають чинний на момент проведення з’їзду сертифікат аудитора, який в алфавітному порядку складається Секретаріатом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України.

4.4.            Для реєстрації делегат має особисто пред’явити документ, що посвідчує його особу, та у відповідній графі реєстраційного списку делегатів своїм особистим підписом посвідчити одержання мандата делегата установчого з’їзду для відкритого голосування.

4.5.            Реєстрація делегатів закінчується з моменту оголошення початку роботи установчого з’їзду. Оргкомітет, за наявності поважних причин, може прийняти рішення про перенесення часу початку установчого з’їзду, але не більше ніж на одну годину.

4.6.            За результатами реєстрації делегатів установчого з’їзду складається протокол про результати реєстрації делегатів установчого з’їзду, який підписується керівником групи реєстрації.

4.7.            Протокол має містити відомості про кількість аудиторів, які включені до реєстраційного списку делегатів установчого з’їзду, та про кількість делегатів, що прибули на установчий з’їзд та зареєструвалися.

4.8.            Протокол про результати реєстрації делегатів установчого з’їзду керівник групи з реєстрації передає головуючому.

4.9.            Головуючий на підставі наданих керівником групи з реєстрації даних про реєстрацію делегатів оголошує про правочинність з'їзду.

4.10.        За відсутності кворуму протягом двох годин з моменту початку реєстрації делегатів установчого з'їзду головуючий на з'їзді оголошує з'їзд таким, що не відбувся.

4.11.        Після оголошення установчого з’їзду правочинним на ньому обговорюється та затверджується порядок денний та поступово розглядаються питання, що в ньому затверджені.

4.12.        Хід роботи установчого з’їзду протоколюється. За рішенням установчого з’їзду та за технічної можливості ведеться аудіо- та/або відеозапис установчого з’їзду.

4.13.        За результатами установчого з’їзду складається протокол, що підписується головою установчого з’їзду.

4.14.        Протокол установчого з’їзду, заповнені списки зареєстрованих делегатів з’їзду, протокол про результати реєстрації делегатів з’їзду, а також протоколи лічильної комісії передаються на зберігання Секретаріату Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону, який несе відповідальність за їх збереження.

5.      Робочі органи установчого  з’їзду

5.1.            Робочими органами з’їзду є голова установчого з’їзду, секретар установчого з’їзду, лічильна комісія установчого з’їзду.

5.2.            Голова установчого з’їзду обирається з числа делегатів установчого з’їзду відкритим голосуванням, індивідуально, простою більшістю голосів. Голова установчого з’їзду організовує роботу з’їзду та головує на ньому.

5.3.            Голова установчого з’їзду:

-           керує роботою установчого з’їзду у відповідності з цим Регламентом;

-          оголошує схвалений Оргкомітетом порядок денний та регламент роботи установчого з’їзду, ставить його на обговорення та голосування;

-          оголошує пропозиції, що надходять на адресу установчого з’їзду

-          ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

-          проводить відкрите голосування з усіх питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

-          оголошує про початок та закінчення таємного голосування, надає слово голові лічильної комісії для оголошення протоколу лічильної комісії;

-          дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи установчого з’їзду і його робочих органів;

-          відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

-          забезпечує порядок в залі засідання установчого з’їзду та має право припиняти будь-які дії, що порушують цей Регламент та регламент роботи установчого з’їзду;

-          оголошує, за потреби, перерви у роботі установчого з’їзду;

-          закриває установчий з’їзд;

-          підписує протокол і рішення установчого з’їзду та виконує інші обов’язки, передбачені цим Регламентом.

Голова установчого з’їзду не має права агітувати за конкретних кандидатів до виборних органів.

5.4.            Функції секретаря установчого з’їзду виконує один зі співробітників Секретаріату діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України.

5.5.            Секретар установчого з’їзду:

-          забезпечує та контролює ведення протоколу установчого з’їзду;

-          реєструє пропозиції та інші звернення делегатів установчого з’їзду.

5.6.            Лічильна комісія  установчого з’їзду формується у кількості не менше 20 осіб. Голова лічильної комісії та її секретар обраються установчим з’їздом з числа делегатів установчого з’їзду, решта – з числа осіб, які не є делегатами установчого з’їзду.

5.7.            Лічильна комісія установчого з’їзду:

-          роз’яснює порядок голосування по питаннях порядку денного установчого з’їзду;

-          проводить підрахунок голосів при відкритому голосуванні, про результати якого усно повідомляє голову установчого з’їзду;

-          забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування;

-          здійснює підрахунок голосів та складає протоколи про результати таємного голосування за формою згідно з додатками  до цього Регламенту.

5.8.            Лічильна комісія відображає результати голосування у протоколі.

5.9.            Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії.

5.10.        Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

5.11.        Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування головою лічильної комісії передаються голові установчого з’їзду, який передає їх на зберігання Секретаріату Аудиторської палати України, створеної відповідно до Закону.

5.12.        Голова установчого з’їзду після проведення таємного голосування оголошує протокол результатів таємного голосування.

6.      Порядок денний та регламент роботи установчого з’їзду

6.1.            Проект порядку денного установчого з’їзду формується Оргкомітетом і затверджується установчим з’їздом.

6.2.            До порядку денного установчого з’їзду включаються виключно питання щодо затвердження Статуту АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Секретаріат АПУ, Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, про вибори персонального складу Ради АПУ, Голови АПУ (з числа членів Ради АПУ), Виконавчого директора АПУ, Голови комітету з контролю якості аудиторських послуг та інші питання, пов’язані зі створенням АПУ та організацією її роботи.

6.3.            У разі надходження пропозицій щодо змін і доповнень до проекту порядку денного установчого з’їзду, вони виносяться на голосування і голосуються кожна окремо після прийняття запропонованого Оргкомітетом проекту порядку денного за основу.

6.4.            Загальна тривалість установчого з’їзду встановлюється до вирішення всіх питань, включених до Порядку денного.

7.      Порядок розгляду питань и прийняття рішень на установчому з’їзді

7.1.            Рішення установчого з’їзду аудиторів України приймаються простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на з’їзді аудиторів, крім випадків, передбачених Законом. Голосування на установчому з’їзді може бути відкритим або таємним.

7.2.            Пропозиції про надання слова можуть подаватися у письмовому вигляді на ім’я голові установчого з’їзду.

7.3.            Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

7.4.            Рішення установчого з’їзду з питань делегування членів до Ради АПУ, щодо обрання Голови АПУ, Виконавчого директора АПУ, голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг або інших органів АПУ приймаються таємним голосуванням більшістю голосів.

7.5.            Голосування на установчому з’їзді аудиторів проводиться особисто. Голосування за дорученням не допускається. Під час голосування на установчому з'їзді кожний делегат має один голос.

7.6.            Відкрите голосування на установчому з’їзді здійснюється мандатами, які видаються делегатам установчого з’їзду аудиторів під час проведення реєстрації, таємне - відміткою в бюлетені для таємного голосування.

7.7.            У разі відкритого голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів «за», «проти», «утримався».

7.8.            Порядок роботи лічильної комісії під час відкритого голосування:

7.8.1.      Кожен член лічильної комісії (крім голови лічильної комісії) отримує бланк відомості підрахунку голосів, завірений підписом голови лічильної комісії.

7.8.2.      Відомість підрахунку голосів за кожним проектом рішення містить наступні дані:

-          кількість осіб з мандатами в секторі відповідальності члена лічильної комісії;

-          проект рішення установчого з’їзду;

-          кількість голосів (мандатів) за підрахунком у голосуванні;

-          підпис члена лічильної комісії.

7.8.3.      Перед початком голосування члени лічильної комісії займають місця в секторах відповідальності та підраховують кількість мандатів в секторі. Для цього голова установчого з’їзду просить делегатів секторів підняти мандати. Дані про результати підрахунку вносяться у відомості підрахунку голосів.

7.8.4.      При оголошенні голосування за кожен проект рішення члени лічильної комісії підраховують та вносять до відомості підрахунку голосів кількість піднятих мандатів.

7.8.5.      По закінченню голосування члени лічильної комісії скріпляють заповнені відомості власним підписом та передають їх голові лічильної комісії.

7.8.6.      Голова лічильної комісії підраховує дані голосування за кожним голосуванням, перевіряє кількість отриманих кандидатом голосів на неперевищення кількості виданих мандатів при реєстрації делегатів і вносить в протокол кількість отриманих кожним кандидатом голосів.

7.8.7.      Відомості підрахунку голосів є невід’ємною частиною протоколу лічильної комісії.

7.9.            Таємне голосування проводиться у наступному порядку:

7.9.1.      Кандидати на виборні посади АПУ включаються у відповідні бюлетені в алфавітному порядку, бюлетені виготовляються Секретаріатом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України за затвердженими формами (додатки 1, 2 і 3 до цього Регламенту).

7.9.2.      У разі надходження установчому з’їзду заяви (письмової або усної) від кандидата на виборні посади АПУ, якого було включено до бюлетеня, про відмову від наміру бути обраним на установчому з'їзді, лічильна комісія видаляє прізвище такого кандидата з бюлетеню шляхом його закреслення. Члени лічильної комісії, які виконують такі дії, проставляють власний підпис на місці  відмітки про голосування.

7.9.3.      Голова лічильної комісії перед початком таємного голосування роз’яснює порядок голосування на установчому з’їзді.

7.9.4.      Лічильна комісія згідно з протоколом про результати реєстрації вручає під розпис кожному делегату установчого з’їзду бюлетень для голосування безпосередньо перед початком голосування;

7.9.5.      Кожен делегат, отримавши бюлетені для голосування, проставляє у бюлетені для голосування за членів Ради АПУ відмітки в рядках з прізвищами кандидатів у кількості, що відповідає кількості членів Ради АПУ, що мають бути обрані на установчому з’їзді, за Виконавчого директора АПУ та за Голову комітету з контролю якості проставляє одну відмітку («+»; «х»; «v») в рядку з обраним прізвищем на відповідну посаду та опускає бюлетені до відповідної скриньки.

7.9.6.      При голосування за членів Ради АПУ кожен делегат проставляє відмітки в рядках з прізвищами не більше одинадцяти кандидатів.

7.9.7.      При голосування за голову АПУ вказується прізвище однієї особи з числа обраних до складу Ради. Орфографічні помилки у написанні ПІБ не можуть бути підставою для визнання бюлетеня недійсним.

7.9.8.      Перед відкриттям скриньки для голосування кожен член лічильної комісії (крім голови лічильної комісії) отримує бланк відомості про підрахунок голосів, завірений підписом голови лічильної комісії;

7.9.9.      Відомість про підрахунок голосів містить наступні дані:

–            кількість отриманих членом лічильної комісії бюлетенів для підрахунку;

–            кількість бюлетенів що визнані недійсними (відповідно до п. 7.9.11 цього Регламенту);

–            кількість бюлетенів прийнятих до підрахунку;

–            прізвище, ім’я та по батькові кандидатів на виборні посади АПУ;

–            кількість голосів за підрахунком в отриманих бюлетенях за кожного кандидата;

–            підпис члена лічильної комісії.

7.9.10.  Після завершення процедури голосування лічильна комісія установчого з’їзду у присутності голови установчого з’їзду та секретаря установчого з’їзду розпечатує, відчиняє скриньку та приступає до підрахунку голосів;

7.9.11.  Бюлетень, в якому відмітка про голосування проставлена за кількість осіб іншу, ніж кількість відповідних посад АПУ, які мають бути обрані на установчому з’їзді, бюлетень, який містить перекреслення та інші не передбачені позначки, малюнки, визнається недійсним та його результати не враховуються під час загального підрахунку голосів.

7.9.12.  Член лічильної комісії перевіряє отримані бюлетені на дійсність відповідно до
п. 7.9.11 цього Регламенту і відкладає бюлетені, які визнані недійсними. Після перевірки відкладені бюлетені перераховуються і їх кількість вноситься до відомості підрахунку голосів як кількість бюлетенів, що визнані недійсними;

7.9.13.  Член лічильної комісії здійснює анулювання недійсних бюлетенів шляхом його перекреслення, нанесення на них надпису «недійсний» і власного підпису.

7.9.14.  Член лічильної комісії перераховує відмітки за кожного кандидата і вносить їх кількість у відомість підрахунку голосів.

7.9.15.  Заповнену відомість член лічильної комісії скріпляє власним підписом і передає голові лічильної комісії.

7.9.16.  Голова лічильної комісії підраховує дані голосування за кожного кандидата. Перевіряє кількість отриманих кандидатом голосів на не перевищення кількісті виданих бюлетенів і вносить у протокол кількість отриманих кожним кандидатом голосів.

7.9.17.  Після заповнення в протоколі даних голосування лічильна комісія здійснює ранжування списку від більшого до меншого.

7.9.18.  Відомості підрахунку є невід’ємною частиною протоколу лічильної комісії;

7.9.19.  Протокол лічильної комісії підписують голова лічильної комісії та всі члени лічильної комісії.

7.10.        У разі набрання декількома кандидатами до складу Ради АПУ однакової кількості голосів, що унеможливлює обрання одинадцять членів АПУ, проводиться повторне таємне голосування по цим кандидатурам в порядку, визначеному цим Регламентом.

7.11.        У разі відмови одного з одинадцяти обраних на установчому з’їзді членів Ради АПУ від набуття членства, обраним вважається наступний по списку кандидат, який набрав за результатами голосування достатню кількість голосів.

7.12.        У разі набрання декількома кандидатами на посади Виконавчого директора АПУ та Голови комітету з контролю якості однакової кількості голосів, що унеможливлює обрання конкретного кандидата проводиться повторне таємне голосування по цим кандидатурам в порядку, визначеному цим Регламентом.

7.13.        Кожний кандидат на виборну посаду АПУ має право ознайомитись з протоколом та відомостями про підрахунок голосів самостійно або уповноважити свого представника на ознайомлення відповідним дорученням.

7.14.        У разі перевищення кількості отриманих голосів над кількістю виданих мандатів або бюлетенів результати голосування анулюються і установчий з’їзд приймає рішення про повторне голосування.

7.15.        За результатом підрахунку голосів лічильна комісія складає список кандидатів у члени Ради АПУ із зазначенням набраної ними кількості голосів. Обраними у члени Ради АПУ, на посади Голови АПУ, Виконавчого директора АПУ та Голови комітету з контролю якості вважаються кандидати, які набрали більшу кількість голосів аудиторів, які брали участь у роботі установчого з’їзду.

7.16.        Після завершення підрахунку голосів і складання протоколу лічильної комісії голова установчого  з’їзду оголошує результати голосування на установчому з’їзді.

8.      Порядок висування та реєстрації кандидатів та обрання членів Ради АПУ, Виконавчого директора АПУ та  голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг

8.1.            Висування кандидатів у члени Ради АПУ, на посади Виконавчого директора АПУ та Голову комітету з контролю якості аудиторської діяльності може здійснюватися від професійних організацій аудиторів та бухгалтерів або шляхом самовисунення у необмеженій кількості. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, що висунули кандидатів повідомляють про таке висування Секретаріат АПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення установчого з’їзду.

8.2.            Висунуті кандидати мають не пізніше як за 30 календарних днів до дня проведення установчого з’їзду подати до Секретаріату діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України заяву про їхню реєстрацію (заповнену належним чином реєстраційну форму (додаток 3 до цього Регламенту) у двох примірниках та в електронному вигляді, а також копію сертифікату аудитора). Не можуть бути зареєстрованими кандидати, які не відповідають вимогам, встановленим Законом до членів Ради АПУ, а також особи, які на день прийняття Закону були членами Аудиторської палати України два і більше строків поспіль.

8.3.            Документи, які подаються для реєстрації кандидатом на виборні посади АПУ, приймаються Секретаріатом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) кандидату з відміткою про дату надходження документів.

8.4.            Секретаріат діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України здійснює реєстрацію кандидатів у відповідності до Інструкції з реєстрації кандидатів на виборні посади АПУ, схваленої Оргкомітетом.

8.5.            Кандидати, які не надали заповнену належним чином реєстраційну форму та копію сертифікату аудитора або подали їх з порушенням термінів, не підлягають реєстрації кандидатами на виборні посади АПУ.

8.6.            Після здійснення відповідної перевірки зареєстрованої інформації, Секретаріат діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України передає інформацію в Оргкомітет, який приймає рішення про включення кандидатів до бюлетеня.

8.7.            Заповнені належним чином реєстраційні форми кандидатів розміщуються не пізніше як за чотирнадцять календарних днів до дня проведення установчого з’їзду на офіційному веб-сайті діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України.

8.8.            Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення установчого з’їзду  здійснюється Секретаріатом діючої на момент прийняття Закону Аудиторської палати України.

8.9.            Персональний склад Ради АПУ формується шляхом делегування з’їздом аудиторів України одинадцяти висококваліфікованих аудиторів з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років.

9.      Порядок обрання Голови Аудиторської палати України

9.1.            Голова АПУ обирається на установчому з’їзді із числа обраних до складу Ради АПУ осіб таємним голосуванням

9.2.            Для голосування за Голову АПУ видаються бюлетені без зазначення прізвища за формою згідно з додатком 2 до цього Регламенту. Делегати з’їзду після отримання бюлетенів вписують в нього прізвище одного з одинадцяти обраних членів Ради АПУ.

9.3.            Після підрахунку голосів лічильною комісією голова установчого з'їзду оголошує аудитора, якого обрано з'їздом Головою Аудиторської палати України на підставі протоколу лічильної комісії.

10.  Порядок оформлення та оприлюднення результатів установчого з’їзду.

10.1.        Секретар установчого з’їзду під час з’їзду забезпечує та контролює ведення протоколу установчого з’їзду.

10.2.        До протоколу установчого з’їзду додається протокол про реєстрацію делегатів, протоколи  лічильної комісій та інші матеріали з’їзду відповідно до цього Регламенту.

10.3.        Протягом двох робочих днів після закриття з’їзду протокол оформлюється секретарем з’їзду та підписується головою установчого з’їзду.

10.4.        Витяг з резолютивної частини протоколу установчого з'їзду оприлюднюється у десятиденний строк на офіційному веб-сайті АПУ.

 

 

Додаток 1 до Регламенту
установчого з’їзду аудиторів України

 

№________________

 

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування за кандидатури в члени Ради Аудиторської палати України

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Ініціатор висування

Відмітка про голосування

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

За кількістю кандидатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Регламенту

установчого з’їзду аудиторів України

№________________

 

 

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування за кандидатуру на посаду Голови Аудиторської палати України,

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку скликання
установчого з’їзду аудиторів України

 

№________________

 

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування за кандидатури на посаду Виконавчого директора Аудиторської палати України або Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг (потрібне зазначити)

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Відмітка про голосування

1

 

 

2

 

 

 

 

За кількістю кандидатів

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

                р. Свідоцтво             №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення установчого з’їзду аудиторів

від ____________ 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Аудиторська палата України (далі – АПУ) є незалежним органом, створеним згідно з Законом України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) з метою забезпечення  реалізації завдань аудиторського самоврядування.

1.2. АПУ є правонаступником Аудиторської палати України, що була утворена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».

1.3. АПУ функціонує на засадах професійного самоврядування і здійснює свою діяльність  відповідно до законодавства та Статуту АПУ, затвердженого установчим з'їздом аудиторів України відповідно до вимог Закону.

1.4. АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банках, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнові та немайнові права,  бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.

1.5. АПУ набуває повноважень юридичної особи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.6. АПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності АПУ не переслідує комерційних цілей і не має на меті отримання прибутку.

1.7. Найменування:

українською мовою:

повне – Аудиторська палата України;

скорочене – АПУ;

російською мовою:

повне - Аудиторская палата Украины;

скорочене – АПУ;

англійською мовою:

повне - The Auditors’ Chamber of Ukraine;

скорочене - The AChU

1.8. Місцезнаходження АПУ -м. Київ.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АПУ

 

2.1. Завданням АПУ єоб'єднання на професійній основі зусиль аудиторів для виконання покладених на них Законом обов'язків і забезпечення їхніх прав, представництва професійних інтересів аудиторів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, захисту професійних інтересів та соціальних прав аудиторів, сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб у разі заподіяння їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості аудиторів, а також здійснення саморегулювання аудиторської діяльності.

2.2. Для виконання статутних завдань АПУ здійснює такі повноваження:

1) здійснює реєстрацію аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

2) здійснює контроль якості аудиторських послуг суб'єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

3) регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження аудиторської діяльності;

4) здійснює дисциплінарні провадження щодо суб'єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

5) здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

6) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

7) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб'єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань;

8) представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями;

9) забезпечує захист професійних прав аудиторів;

10) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України;

11) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів усфері аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України;

12) готує пропозиції з питань регулювання аудиторської діяльності в Україні та вносить їх до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів законодавчої ініціативи, інших суб’єктів владних повноважень, аудиторського та наукового загалу;

13) сприяє публікації нормативних, методологічних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності;

14) розробляє та затверджує локальні нормативні акти в межах повноважень АПУ;

15)  бере участь у роботі національних та міжнародних організацій з питань аудиту;

16) здійснює організаційні заходи щодо скликання та проведення з'їзду аудиторів України;

17) здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень згідно із Положенням про регіональні відділення;

18)  здійснює інші повноваження у порядку і на умовах, визначених Законом.

2.3.  Щорічно АПУ отримує від суб'єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги, здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб'єктів та стан аудиторської діяльності в Україні.

2.4. Повноваження АПУ не можуть бути делеговані іншим суб'єктам.

2.5. АПУ може виконувати інші повноваження у порядку і на умовах, визначених Законом.

2.6. З метою належного виконання делегованих повноважень АПУ має право:

1) мати доступ до даних щодо аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності, які мають відношення до виконання таким аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності своїх професійних обов'язків, з можливістю отримання копій таких даних;

2) отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію щодо аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності, пов'язаної з виконанням аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності професійних обов'язків;

3) проводити перевірки суб'єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, у частині виконання ними професійних обов'язків;

4) вносити пропозиції органам державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері аудиторської діяльності;

5) оскаржувати до суду за правилами адміністративного судочинства від свого імені рішення (нормативні акти, акти індивідуальної дії, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень), які порушують права чи законні інтереси членів АПУ;

6) у порядку, передбаченому законодавством, отримувати від Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію, необхідну для виконання повноважень АПУ;

7) проводити перевірки дотримання членами АПУ вимог Положення про членські внески, що затверджує з'їзд аудиторів України;

8) застосовувати до членів АПУ передбачені цим Законом дисциплінарні заходи;

9) здійснювати міжнародне співробітництво;

10) використовувати працю найманих працівників, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального стимулювання їхньої праці згідно із законодавством та в межах кошторису АПУ, затвердженого відповідно до вимог цього Закону.

АПУ має інші права, передбачені законодавством.

2.7. АПУ зобов'язана:

1) належним чином виконувати делеговані повноваження;

2) дотримуватися вимог законодавства, Статуту АПУ та рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

3) надавати Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звіти та будь-яку іншу інформацію про виконання делегованих повноважень;

4) дотримуватися рекомендацій, наданих Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо дій, які необхідно здійснити для належного виконання делегованих повноважень;

5) здійснювати реєстрацію аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону;

6) розглядати скарги на дії членів АПУ;

7) забезпечувати в порядку, передбаченому законодавством та Статутом АПУ, вільний доступ до інформації про її діяльність.

АПУ має інші обов'язки, передбачені законодавством.

2.8. АПУвирішує питання фінансового забезпечення, організації та проведення контролю якості аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вимог чинного законодавства, стандартів аудиту, норм професійної етики та рішень АПУ, а також заходів по забезпеченню незалежності аудиторів.

2.9. Діяльність АПУ є публічною. Звіт про діяльність АПУ, фінансова звітність, кошторис АПУ та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх виконання підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.

3. ЧЛЕНСТВО В АПУ.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АПУ

3.1. Членами АПУ є включені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудитори і аудиторські фірми.

3.2. Члени АПУ мають право:

1) брати участь в управлінні АПУ  у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;

2) обирати та бути обраними до органів управління АПУ у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;

3) голосувати при прийнятті рішень на з'їзді аудиторів України;

4) одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності;

5) вимагати розгляду на з'їзді аудиторів України будь-яких питань, що стосуються діяльності АПУ;

6) обговорювати будь-які питання діяльності АПУ, вносити на розгляд з'їзду аудиторів України  та Ради АПУ пропозиції щодо вдосконалення  діяльності АПУ;

7) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність АПУ;

8) одержувати допомогу у захисті своїх професійних прав та законних інтересів;

 3.3. Члени АПУ також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями з'їзду аудиторів України.

3.4. Члени АПУ зобов'язані:

1) дотримуватись вимог Закону, цього Статуту, інших локальних нормативних актів АПУ та виконувати рішення з’їзду аудиторів України, які є обов'язковими для членів АПУ та відповідають чинному законодавству України;

2) своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Положенням про членські внески, затвердженим з'їздом аудиторів України;

3) не допускати дій, що дискредитують АПУ;

4) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та локальними нормативними актами АПУ.

 

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ  ТА СТРУКТУРА АПУ

 

4.1. Органами управління АПУ є:

1) з'їзд аудиторів України;

2) Рада АПУ.

У роботі органів АПУ в межах здійснення повноважень з нагляду за виконанням делегованих повноважень беруть участь члени Ради нагляду.

4.2. У складі АПУ з метою забезпечення проведення перевірок суб'єктів аудиторської діяльності створюється Комітет з контролю якості аудиторських послуг. Порядок діяльності Комітету з контролю якості аудиторських послуг визначається положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України.

4.3.  Ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату Аудиторської палати України визначається положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України.

Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з'їздом аудиторів України та працює в Аудиторській палаті України за основним місцем роботи.

4.4. За рішенням з'їзду аудиторів України у складі АПУ можуть створюватися комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ.

4.5. За рішенням з'їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України.

 

5. З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

5.1. Вищим органом управління АПУ є з’їзд аудиторів України.

5.2. З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та позачерговими. Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в другому кварталі кожного року.

5.3. Конкретна дата проведення з’їзду аудиторів України визначається рішенням Ради АПУ. Якщо до кінця другого кварталу поточного року Рада АПУ не визначить дату проведення з’їзду аудиторів України, його проведення має право ініціювати Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

5.4. До виключної компетенції з’їзду аудиторів України належать такі питання:

1) делегування аудиторів до Ради АПУ та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послугПоложення про Секретаріат АПУПоложення про регіональні відділенняПорядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків та інших платежів членів АПУ, необхідних для виконання Аудиторською палатою України передбачених цим Законом повноважень;

4) заслуховування звітів членів Ради АПУ та Голови АПУ;

5) схвалення звіту про виконання кошторису АПУ;

6) прийняття рішень про вступ АПУ до міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

5.5. З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для аудиторської діяльності, крім питань, які цим Законом віднесені до компетенції інших органів.

5.6. Делегатами з’їзду аудиторів України є зареєстровані в Реєстрі аудитори.

5.7. Аудитор особисто бере участь у з’їзді аудиторів України. Аудитор має право делегувати (передати) свій голос іншому аудитору, про що він письмово інформує Аудиторську палату України. При цьому кожне таке нове делегування аудитором свого голосу скасовує попереднє делегування (за наявності). Інформація про делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору вноситься Аудиторською палатою України до Реєстру. Одному аудитору може бути делеговано (передано) не більше 10 додаткових голосів.

5.8. З’їзд аудиторів України вважається правочинним за умови участі в його роботі не менше 20 відсотків загальної кількості делегатів з’їзду. У разі відсутності кворуму з’їзд аудиторів України визнається таким, що не відбувся. Протягом 30 календарних днів від призначеної дати проведення з’їзду, що не відбувся, Рада АПУ приймає рішення про проведення повторного з’їзду аудиторів України. Повторний з’їзд аудиторів України проводиться в порядку, визначеному цим Законом для проведення чергового з’їзду.

5.9. Рішення з’їзду аудиторів України приймаються простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на з’їзді делегатів, крім випадків, передбачених цим Законом та Статутом АПУ. Голосування на з’їзді аудиторів України за рішенням з’їзду може бути відкритим або таємним.

5.10. Рішення з’їзду аудиторів України з питань делегування членів до Ради АПУ або інших органів АПУ приймаються таємним голосуванням.

5.11. Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані Аудиторською палатою України на вимогу професійних організацій аудиторів України, а також у випадках, передбачених цим Законом, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

5.12. Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України може передбачатися можливість прийняття рішень з’їздом аудиторів України за допомогою дистанційної електронної системи голосування. У такому разі система електронного голосування має бути безпечною, захищеною та надійною.

5.13. За рішенням з'їзду аудиторів України у складі АПУ можуть створюватися комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ.

4.14.  За рішенням з'їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності визначаються положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України.

6. РАДА АПУ

6.1. Рада АПУ обирається членами АПУ на з'їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років.

6.2. Загальна кількість членів Ради АПУ становить 11 осіб.

Строк повноважень членів Ради АПУ становить п'ять років. Одна і та сама особа не може делегуватися до складу Ради АПУ більше двох строків. Не можуть обиратися до складу Ради АПУ особи, які два і більше строків були членами АПУ, створеної відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

6.3. Рада АПУ представляє інтереси членів АПУ у період між з'їздами аудиторів України.

Рада АПУ приймає рішення від імені АПУ. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених цим Законом та Статутом АПУ.

6.4.  У засіданні Ради АПУ беруть участь члени Ради нагляду.

Рішення Ради АПУ, прийняті нею в межах виконання делегованих повноважень, може бути переглянуто Радою нагляду та у разі обґрунтування доцільності скасовано.

6.5. Члени Ради АПУ виконують свої обов'язки на громадських засадах.

У межах кошторису АПУ членам Ради АПУ можуть бути оплачені витрати часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), відшкодовані транспортні витрати та витрати на проживання, пов'язані з участю у роботі Ради та виконанням її завдань.

6.6. На членів Ради АПУ поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

Члени Ради АПУ повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов'язків, передбачених цим Законом.

6.7. Повноваження члена Ради АПУ достроково припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про складення повноважень члена Ради АПУ;

2) виключення з Реєстру;

3) систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом шести місяців поспіль;

4) за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним голосуванням;

5) смерті.

6.8. Порядок діяльності Ради АПУ визначається положенням, затвердженим з'їздом аудиторів України.

6.9. Члени Ради АПУ набувають відповідних повноважень з дня їх делегування до Ради АПУ в порядку і на умовах, визначених Законом та цим Статутом.

6.10. Повноваження члена Ради АПУ не можуть передаватися іншим особам.

6.11. Члени Ради АПУ мають право:

-                     вносити питання на порядок денний засідань Ради АПУ, пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях АПУ;

-                     приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради АПУ;

-                     брати участь у прийнятті рішень АПУ шляхом голосування;

-                     одержувати від Голови АПУ та працівників Секретаріату АПУ інформацію про діяльність АПУ, в тому числі про витрачання коштів за кошторисом;

-                     користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов'язків члена Ради АПУ;

-                     звертатися до суб’єктів аудиторської діяльності із запитами та за роз’ясненнями щодо їх професійної діяльності;

Члени Ради АПУ мають інші права на підставі відповідних рішень з’їзду аудиторів України АПУ в межах Закону.

6.12. Члени Ради АПУ зобов'язані:

-                     додержуватися Конституції України, Господарського та інших кодексів України, Закону, інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень цього Статуту, Положення про Раду АПУ,  рішень з’їзду аудиторів України ;

-                     бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;

-                     бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та приймати активну участь у роботі Ради АПУ;

-                     періодично звітувати перед з’їздом аудиторів України  про виконання своїх повноважень;

-                     члени Ради АПУ мають інші обов'язки на підставі відповідних рішень з’їзду аудиторів України .

6.13. Члени Ради АПУ несуть відповідальність за здійснення повноважень, визначених Законом, цим Статутом, Положенням про Раду АПУ.

6.14.  На своїх засіданнях Рада АПУ у разі необхідності може заслуховувати члена Ради АПУ про виконання ним своїх повноважень та окремих доручень Ради АПУ.

6.15. Члени Ради АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах. Витрати членів АПУ на службові відрядження за рішенням АПУ відшкодовуються за рахунок коштів АПУ в межах чинного законодавства та затверджених АПУ кошторисів.

 

7. ЗАСІДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ АПУ

7.1. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини членів Ради АПУ.

7.3. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував Голова АПУ.

7.4. Головує на засіданнях Ради АПУ голова АПУ.

7.5. Порядок проведення засідань АПУ, підготовки питань до розгляду та прийняття рішень визначаються Положенням про Раду АПУ, яке затверджується з’їздом аудиторів України. 

 

 

8. ГОЛОВА АПУ

8.1 Голова АПУ обирається з'їздом аудиторів України з числа членів Ради АПУ.

8.2. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, головує на засіданнях Ради АПУ, контролює виконання рішень Ради АПУ та виконує інші повноваження, передбачені цим Законом.

8.3. Голова АПУ виконує свої обов'язки на громадських засадах. За рішенням з'їзду аудиторів України голова АПУ в межах затвердженого кошторису АПУ може отримувати винагороду за виконання повноважень.

8.4. Порядок здійснення повноважень Головою АПУ визначається Положенням про Раду АПУ.

9. СЕКРЕТАРІАТ АПУ

 

9.1. Ведення поточних справ у АПУ здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату АПУ визначається Положенням про Секретаріат АПУ, що затверджує з'їзд аудиторів України.

9.2.Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з'їздом аудиторів України та працює в АПУ за основним місцем роботи. Виконавчий директор має бути непрактикуючою особою.

Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе персональну відповідальність за використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для діяльності АПУ.      

9.4. Повноваження Виконавчого директора, його права та обов'язки визначаються Положенням про Секретаріат АПУ, яке затверджується з'їздом аудиторів України.

9.5. Виконавчий директор має право без доручення діяти від імені АПУ в межах своїх обов’язків, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Секретаріат АПУ, та іншими локальними нормативними актами АПУ, у тому числі укладати господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення діяльності АПУ, представляти АПУ в стосунках з юридичними та фізичними особами з питань забезпечення діяльності АПУ.

9.6. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із забезпечення діяльності АПУ виконують окремі фізичні (наймані працівники) або юридичні особи на договірних умовах.

9.7. Тривалість та розпорядок робочого дня визначаються внутрішнім розпорядком, затвердженим Радою АПУ. Порядок надання відпусток, враховуючи додаткові, та інші умови праці визначаються трудовим законодавством України.

9.8. Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових пільг визначається Радою АПУ і передбачається кошторисом надходжень і витрат АПУ, який затверджується в порядку, визначеному законодавством.

 

10. ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПУ

 

10.1. Джерелами фінансування діяльності АПУ є:

- фіксований внесок суб’єктів аудиторської діяльності, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту;

- внесок у відсотках суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб'єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

Кошторис АПУ в частині фінансування делегованих повноважень затверджує Рада нагляду.

10.2.  АПУ може утримуватись за рахунок:

-                     членських внесків та інших платежів членів АПУ  в розмірі, визначеному з’їздом аудиторів України;

-                     добровільних внесків, що надходять від професійних організацій аудиторів України, аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

-                     коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

-         надходжень у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів від господарської діяльності юридичних осіб, створених за участю АПУ;

-         інших джерел, не заборонених законодавством України.

10.3.Кошторис АПУ, крім кошторису в частині фінансування делегованих повноважень затверджує Рада  АПУ.

10.4. Майно АПУ формується за рахунок власних коштів і становить її власність. АПУ може мати у своїй власності будівлі, споруди, устаткування, комп’ютерну та офісну техніку, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери та інше майно.

10.5. Доходи АПУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання АПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  цим Статутом. Заборонено розподіляти отримані АПУ доходи або їх частини серед  членів АПУ, членів Ради АПУ, працівників АПУ (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

10.6. Законне та ефективне використання коштів імайна АПУ забезпечує Секретаріат.

10.7. Напрямки та обсяги використання майна і коштів АПУ визначаються кошторисами, затвердженими відповідно до Закону та цього Статуту .

10.8.Виконавчий директор   АПУ до першого листопада кожного року надає:

проект кошторису АПУ на наступний рік  в частині фінансування делегованих Законом  повноважень  Органу нагляду за аудиторською діяльністю;

проект кошторису на наступний рік в частині фінансування діяльності АПУ (окрім фінансування  делегованих Законом повноважень) членам Ради АПУ..

10.9. Звіт про виконання кошторису АПУ щорічно  виноситься на розгляд з’їзду аудиторів України з метою його схвалення.

АПУ подає звіт про виконання кошторису Раді нагляду у визначені терміни Радою нагляду терміни.

10.10. Кошторис АПУ та звіт про його виконання підлягають  розміщенню на офіційному веб-сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.10.10. Перевірки використання коштів відповідно до кошторису АПУ, а також виконання Секретаріатом АПУ своїх функцій відповідно до Положення про Секретаріат АПУ здійснюються щорічно. У разі необхідності до такої перевірки, окрім членів Ради АПУ, за рішенням АПУ можуть залучатися незалежні аудиторські фірми, окремі експерти.

10.11. Активи  АПУ у разі її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  мають бути передані в установленому законом порядку одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

11.1. Фінансово-господарська діяльність АПУ здійснюється відповідно до планів та кошторисів, які затверджуються відповідно до Закону та цього Статуту .

11.2. АПУ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає фінансову, податкову та статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі уповноваженим державним органам.

11.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності АПУ здійснюються державними органами відповідно до законодавства України.

11.4. АПУ подає Раді нагляду інформацію щодо діяльності у межах делегованих повноважень з питань, віднесених до компетенції Ради.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АПУ

 

12.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією з’їзду аудиторів України.

12.2. Рішення з’їзду аудиторів України  з питань змін до  Статуту АПУ підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. АПУ припиняє свою діяльність у випадках, визначених чинним законодавством.

13.2. Спори, що виникають між АПУ і українськими та іноземними юридичними особами, а також громадянами, вирішуються у відповідності із чинним законодавством у судовому порядку.

 

 

1190307
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
687
1147
687
1181856
20122
29051
1190307